Regulamin konkursu Facebook z dnia 24.01.2023 r.

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Facebook (zwanego dalej “Konkursem”), jest Tukan Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łęczycka 4/3, 53-632 Wrocław, NIP 897-18-92-666, REGON 389149440, właściciel sklepu internetowego https://agatahajdecka.pl/sklep (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/HelloTukanMedia (zwanej dalej “Fanpage”).

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 3. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu.
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje.
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook.
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
  6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
 4. Zadaniem uczestnika konkursu są:
  1. polubienie profilu https://www.facebook.com/HelloTukanMedia
  2. umieszczenie pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: „Którego ptaka występującego w Polsce lubisz najbardziej i dlaczego?”
  3. oznaczenie znajomego, który lubi ptaki.
 5. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/HelloTukanMedia
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/HelloTukanMedia
 8. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – https://www.facebook.com/HelloTukanMedia wiadomości z następującymi danymi:
  1. imię i nazwisko.
  2. adres korespondencyjny.
  3. numer telefonu.
  4. adres email.
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

3. Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw trzech dowolnych kartek 13×18 cm z ilustracjami znajdującymi się na naszym sklepie (zwane dalej “Nagrodą”).
 2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 2. Ust. 4 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 3. Organizator wybierze 1 zwycięzcę.
 4. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy za pośrednictwem kuriera, na koszt organizatora konkursu.
 5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani żadna inna nagroda.

4. Czas trwania konkursu i wyniki

 1. Konkurs trwa od dnia 24.01.2023 do 05.02.2023 r. do godziny 23:59.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszym profilu na facebooku 12.12.2021 r.

5. Zakres odpowiedzialności organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji, lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem konkursu oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej).
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka.
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich.
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu.
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, lub aplikacji ze strony Facebooka.

6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody wyróżnionemu Uczestnikowi.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

7. Reklamacje i zgłoszenie naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 20.09.2021 r.”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2023 r. i obowiązuje do 06.02.2023 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://agatahajdecka.pl/regulamin-konkursu-facebook
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google